درمانگاه شمیران نو و شوکت مادر با بیش از ۴۰ سال سابقه در شرق تهران
پیج اینستاگرام درمانگاه پیج اینستاگرام پوست
درمانگاه شبانه روزی شمیران نو و شوکت

برنامه سه شنبه ها

بخش ارتوپد
معینی
بخش اطفال
دکتر انصاری - دکتر روزمه
بخش اعصاب
دکتر نصری
بخش پوست
دکتر غفاری
بخش تغذیه
دکتر بیجوند
بخش جراحی
دکتر حبیب - دکتر دانش پژوه
بخش چشم پزشکی
دکتر مشفق
بخش داخلی
دکتر علیزاده
بخش دندانپزشکی
متخصص پروتز و جراح
بخش داخلی و گوارش
دکتر مهدی پور
بخش روانشناسی
-
بخش زنان
دکتر خراسانی - دکتر اطهر
بخش سونوگرافی
ساعت ۲ به بعد دکتر ایراندوست
بخش قلب
-
بخش عمومی
دکتر ضرغام
بخش عفونی
-
بخش غدد
دکتر شاه علی
بخش کلیه
-
بخش گوش
دکتر اسمعیلی
بخش مغز و اعصاب
دکتر زارعیان