درمانگاه شمیران نو و شوکت مادر با بیش از ۴۰ سال سابقه در شرق تهران
پیج اینستاگرام درمانگاه پیج اینستاگرام پوست
درمانگاه شمیران نو

بخش عفونی

شنبه
دکتر شیرزادی
دوشنبه
دکتر شیرزادی